Участници 1992 г. – 2015 г.

2015

Участници
Тофик Хаджиев (Азърбайджан), Александър Плато (Армения),
Татев Гукасян (Армения), Олга Горничар (Беларус), Тодор Гаджалов (България),
Дария Хмелницкая (Беларус), Сира Майо (Испания), Мануел Финоти (Италия),
Монализа (Италия), Нурсултан Карабалиев (Казахстан), Дебора (Млата), Витали Черва (Русия), Филомена Пизани (Сан Марино), Мариян Новина (Словения), Желена Вукоевич (Сърбия), Чилем Думан (Турция), Дино (Хърватия)

Лауреати

Първа награда за изпълнител- Дино (Хърватия)
Първа награда за песен- Сира Майо (Испания) „Beat Me Out” музика и текст Гилберто Мартин и Сара Перез
Награда Мис Туризъм България- Филомена Пизани (Сан Марино)

Гости:
Деси Добрева, Миро, Тумбаито, Бойка Василева, джаз дует Георги Харизов и Велислав Стоянов, Теди Кацарова, Фанданго, Лейди Лешър, Хит Итали,

ВИЖ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ТУК

ВИЖ ПЕСЕН ТУК

2014

Участници
Амира (България), Виктория Пестериан (Молдова), Желена и Алекса (Сърбия),
Шмапи Тагишвали (Грузия), Лот Лотариен (България), Антонио Марино (Италия), Александра Жанева (Македония), Сиси (Грузия), Роман Болдузиев (Украйна), Матин (Узбекистан), Георги Колдун (Беларус), Кемале Гарамолиева (Азербайджан), Артьом Верхолашим (Русия), Аргел Кампос (Испания), Матео Ранелучи (Италия), Ники Голдстейн (Израел), Михаела Филева и Никнейм (България), Юлияна (Русия), Мариан Арделеан (Румъния), Доминик Азопарди (Малта), Михаела Пап, Словакия

Лауреати

Първа награда за изпълнител- Амира (България)
Първа награда за песен- Георги Колдун (Беларус) „През светлината” музика и текст Георги Колдун
Най-добър вокал – Артьом Верхолашин (Русия)
Специалната награда на Международната асоциация на фестивалите и артистите WAFA: Ники Голдщайн – Израел.

Гости:
Орлин Павлов, Михаела Филева, Лудвиг Галеа, Лов Итали, Илона

ВИЖ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ТУК

ВИЖ ПЕСЕН ТУК

2013

Участници
Себенсуи Мартин (Испания), Олга Горничар (Беларус), Рей Глигор (Македония), Индре Малакаускайте (Литва), Илхан Башак (Турция), Габриел Люис (Малайзия), Елица Наумова и Сисо (България), Диана Меркадо (Колумбия), Агата Желязовска (Полша), Стелко (България), Сергей Савин (Русия), Паола Шими (Италия), Мартин Мил (Македония), Мис Джи (Румъния), Ла Мейте Пурон (Куба), Матео Мачиони (Италия),

Лауреати

Първа награда за изпълнител- Себенсуи Мартин (Испания)
Първа награда за песен- поп-рок банда LA CRICCA (Италия) „Единствена” текст и музика Андреа Бономо
Награда за женски вокал – Олга Горничар (Беларус)
Награда за мъжки вокал – Рей Глигор (Македония)

Гости
Александрина Симеон, Лот Лориен, Kiss Love Sex, Матео Макиони, поп-рок банда LA CRICCA (Италия)

2012

Участници
Сейран Бабайев (Азърбайджан), Юлия Руцкая (Киргизстан), Влатко Лозановски-Лозано (Макденоя), Voice of Boys (България), Николай Манолов (България), Марко Наполи (Италия), Джуя Канино (Италия), Ставрос Хаджисвас (Кипър), Kiss Love Sex (Украйна), Грийм Уик (ЮАР), Едварт Татяни – (Грузия), Ирина Тарасюк (Молдова), Патнитарн Сриямс (Тайланд), Радостина Павлова (България), Благовест Зерлиев (България), Бая (Грузия), Дауренбек Мергалиев (Казахстан).

Лауреати

Първа награда за изпълнител- Николай Манолов (България)
Първа награда за песен- Николай Демидов (Русия) – „Ангели” музика, текст. и аранж. Николай Демидов
Награда на журналистическото жури в конкурса за песен – „Само твоите сълзи”, музика и аранж. Юлиян Недев, текст Недислав Драгнев, в изпълнение на Voice of Boys (България)
Гости
Джон Лоутън, Сънстроук Проджект, Я-Я, Лио Джий, Цецо Елвиса, Световноизвестният бийт боксер Фий.

2011

Участ ници: Александър Беленкий (Молдова), Ам анда Им ани (М алайзия), Барбара Д убинова (Словакия), Боби М ойсоски (М акедония), Букет (Турция), Д аяна Пант ази (Рум ъния), дует L.A.V. (Русия), Егизар Ф араш ян & Ю лия Ш иш ко (Беларус), Елиз Нигохозова (България), Иларио Ф ерари (Ит алия), Йоце Панов (М акедония), Хорхе Пиар (М ексико), Рене Ранев (България), Ром ина (М алт а)
Специални гости: In-Grid, DJ Fii (Австрия), Лука Сепе (Италия), Лудвиг Галеа     (Малта), Чинциа Роса – Чикс (Ит алия), Михай Трайстариу (Румъния), Ирина Дорофеева (Беларус), Гева Алон (Израел), Алина Ерем ия (Румъния)

Лауреати

Първа награда за изпълнит ел – Егизар Ф араш ян & Ю лия Ш иш ко (Беларус)
Първа награда за песен – „Никой няма да те обича кат о м ен”, м узика & аранжимент Миро Булян, т екст Соня Булян, изп. Йоце Панов (М акедония)
Награда за аранж им ент – “Не искам да те загубя”, Сергей Сухам лин (Беларус)

2010

Участ ници: Александър Ш пилков (М олдова), Алина Ерем ия (Рум ъния), Андрей Колосов (Беларус), Андрей Берест енко (Русия), Елица Наум ова (България), Ева Беке (Унгария), Фарида М ам едова (Узбекист ан), Ф арук
(Турция), Д ж ордж Плиа (Русия), Йонут Лаурент ину (Рум ъния), Ирина Пат апович
(Беларус), Д ж ей Анвил (М алт а), Йонас Шуам (Арж ент ина), Ори Пиаф (Израел), Петър Иванов (България), Присила Естевез (Испания), Ролф Роозалу (Ест ония), Ровш ан Дживиш ов (Азербайджан), Ю лия Ш м ид (Словения).
Специа и: Силвия Мезаноте (Италия), Мира Ауад (Израел), Инна
Афанасиева (Беларус), Петя Буюклиева (България), Дийп Зоун (България), Иван & Стани (България)

Лауреати

Първа награда за изпълнител – Алина Ерем ия (Рум ъния)
Първа награда за песен – „Спом ен”, м узика, аранж им нент и изп. Ролф Роосалу,
текст Лайснер (Ест ония)
Награда за аранж им ент – „Без т еб”, Сергей Сухом лин (Беларус)
Награда „Звезда на Варна” – Силвия Медзаноте

Специални гости

СИЛВИЯ МЕЗАНОТЕ (Италия), МИРА АУАД (Израел), МИХАЙ ТРАЙСТАРИУ (Румъния), ИННА АФАНАСИЕВА (Беларус), ПЕТЯ БУЮКЛИЕВА (България), ДИЙП ЗОУН – (България), ИВАН И СТАНИ – (България)

2009

Участници: Джа Руан (Кит ай), Ш айм а Ш араф (Египет ), Д аниеле М узиани (Италия), Д илета (Лит ва), Кост адин Папа (М акедония), Моника Кръст ецка (Македония), Айзат (М алайзия), Рита Паче (М алт а), Ф лориана (Рум ъния),
Джасмин (Рум ъния), Николай Д ем идов (Русия), Йерней Д ерм от а (Словения), Тина (Испания), Хани (Испания), Перен Кистак (Турция), Олга Василенко (Украйна), М арт ин Кост адинов (България), група Сахара (България), М ихаела Ф илева (България)
Специални гости: Охад Хитман (Израел), Орлин Павлов, Десислава Добрева, Тони Томова

Лауреати

Първа награда за изпълнител – Джа Руан (Китай)
Първа награда за песен – „Не знам защ о“, автoр Лука Сепе, Изп. Д аниеле М узиани (Ит алия)
Награда за аранж им ент – “Не м ога да ж ибея без т еб”, Гилерм о Албело (Испания)
Гости:
Деси Добрева, Охат Хитман, Орлин Павлов

2008

Участ ници: Ане Пет равианце (Лит ва), Владим ир Ю риев (България), Гуерино Папа (Ит алия), Йонел Ист рат и (М олдова), Крист ина Бондок (Рум ъния), М агда Косинска & Паулина Билинска (Полш а), М агнолия (Испания), М ила (М алайзия), Нейтан (Узбекист ан), Пет я Николова (България), Сим она Нае (Рум ъния), Снеж ана Гринчук(Русия), Ст аврос Хадж исавас (Кипър), Ф иона (М алт а)
Специални гости: Нелио (Италия), Десислава Добрева, Мирослав Димов – Миро, Инеса Стратулат (Молдова), Мансур Ташматов (Узбекистан), Михай Трайстариу (Рум ъния)

Лауреати

Първа награда за изпълнител – Гуерино Папа (Италия)
Първа награда за песен – „Вдъхновение в очите“(М алайзия) м .Аж ай,
т .Лойог, изп.М ила

2007

Участници: Русандра Калист ру (М олдова), Агнеш ка Конарска (Полш а), Ерик (Арм ения), М икеил Какияни – Ем Кей (Грузия), М икаела (Ит алия), Нелио (Ит алия), Лучия Новакова (Словакия), Лени Пат рикова (М акедония), Клиф & Анабел (М алт а), Им ант ас Сленис (Лит ва), Викт ория Линская (Русия), М илена Д ойкова (България), Анж елика Василков (М олдова), Ж асм ин (Рум ъния), Нат алия М арт ин (Испания), Владим ир Ю риев иД арина Ст оянова (България)
Специални гости: Лука Сепе (Италия), Орлин Горанов & Нелко Коларов, Гойо Тавио
(Испания), Index One, Mариос Тофи (Кипър), Богдан Йоница (Румъния), Формация ДА

Лауреати

Първа награда за изпълнит ел – Нелио (Ит алия )
Първа награда за песен – „Хей, Д ж ан”, Зара
Пет росян, Арм ен Саркисян (Арм ения)
Награда „Звезда на Варна” –
Лука Сепе (Ит алия)

2006

Участници: Aелсандра & Конст ант ин (Беларус), Андреа М олдовани & Корт ез
(Рум ъния),М ариос Тофи (Кипър), Лука Сепе (Ит алия), Талгат Ж орабаев (Казахст ан),
Васко Ф орт и (М акедония), Родж ър Тирацона & Елеанор Спит ери (М алт а), Евит а Д арская (М олдова), Александра М арш ал (Полш а), Александър Ром аш евски (Русия), Д уня Вуядинович (Сърбия и Черна гора), Дениз Джем Караш (Турция), Ирис (Испания), Ш ерзод Д авронов (Узбекист ан), Ф орм ация Д А (България), Ст анислава Тодорова (България), дует Мелъди (България), Нора
Караиванова (България)
Специални гости: Георги Христов, Чикс (Ит алия), Петя Буюклиева, Фанданго,Джули & Лудвиг (Малта),  Деси Тенекеджиева, Фъни(Румъния)

Лауреати

Първа награда за изпълнител – Лука Сепе (Ит алия ) и Станислава Галинова (България)

Първа награда за песен – „Врем е за любов”, музика Пол Абела, текст Джо Джулиан
Фаруджа, изп. Родж ър Тирацона & Елеанор Спитери (Малта)
Награда за аранжимент – Лука Сепе (Ит алия)
Награда „Звезда на Варна” – Чикс (Ит алия),
Лудвиг Галеа(Малта)

2005

Участници: Анна М ария Боца (Ит алия), Вики Среброва  (Mакедония), Д аниел Лазар (Рум ъния), Каша Стемповски (Ю АР), Ш анън Кени (Ю АР), Монсе Дорт а (Испания), Петра Дакай (Словакия), Присила Псайла (Малт а), Рикардо Кощ а (Порт угалия), Согдиана (Узбекист ан), Чикс (Ит алия), Ю лия (Естония), Сердж иу Кузенков (М олдова), Себаст иан Плевински (Полша), Лена Ж урант о (Русия), Кат я Таш ева (България),

дует М ания (България), Елена Неклю дова (Русия)

Специални гости: Георги Христ ов, Нико (Рум ъния), Неда Карова & Ф орм ация ДА, Ш анън Кени (Ю АР), Clearland, Ф орм ация за уличен т анц

Лауреати

Гран При за изпълнит ел –Чинция Роса- Чикс (Ит алия)

Гран при за песен – “Чифт криле”, м узика и аранж им ент Д ж ани Валино, текст Чикс, изп. Чикс (Ит алия)

2004

Участници: Кат ерина Илич (Русия), Етсетера (Испания), Андж и (Герм ания), Ант ъни Парисела (Авст ралия), Сунит а Джож ич (Босна и Херцеговина), НиколаЕА (М олдова), М айкъл Ро (Рум ъния), Ш анън Кени (Ю АР), Даверна (Ит алия), Алт ънай Ж орабаева (Казахст ан), Хим елщ ю рм ер (Герм ания), Биляна Рафайловска (Македония),  Нико (Рум ъния), М арт а Ф лорек (Полш а), Оксана Билера (Лат вия), Нат иа Цулайа (Грузия), Неда Карова (България), Пет я Д анкова (България)

Специални гости: Ф абрицио Ф аниело, Георги Христ ов, Б.Т.Р.

Лауреати

Първа награда за изпълнит ел – Нико (Рум ъния) и Неда Карова (България)

Гран При за песен – „Ако си от идеш ” – м узика Корнел Ф угару, т екст М ирела Ф угару, изп. Нико (Рум ъния)

2003

Участници: Група 5 Lines (Грузия), Джули Зара & Лудвиг Галеа (М алт а), Ралука Ангел (Рум ъния), Олга Николаевна (Русия), Йолант а Чолуш (Полш а), Алдаберген Ж аксъйбаев (Казахст ан), Линас Адом айт ис (Лит ва),

М аргарит а Касаева (Русия), Джордж Мехес (Унгария), Гю неш Абасова (Беларус), Шон Уонг (Сингапур), Суренж ав Наран (М онголия), Карм ен и Разван Трандафир (Рум ъния), Йоанис Папагианидис (Гърция), Пенелопе Цанет аки (Гърция), Викт ория Одобеску (М олдова), Славиш а Кибровски (М акедония), Гарет Уол (Ирландия), Д ж ей Ст ивър (Лат вия),М арварид (Узбекист ан), Илко Василев (България), Надеж да Панайот ова (България)

Специални гости: Каффе, Сладки м ечт и,

дует Ш ик, Клим ент ина Терзиева

Лауреати

Първа награда за изпълнит ел – Гарет Уол (Ирландия)

Гран При за песен – “Безкрайно”, м узика Филип Вела, текст Джо Ф арудж ия, изп. Джули Зара & Лудвиг Галеа (Малта)

2002

Участ ници: Силвия Николаева (България), Ю лия (М акедония), Алис (Чехия), Лум иница Ангел (Рум ъния), М еги (Великобрит ания), Елга Порчхидзе (Грузия), Mария Йерем енок (Украйна), Нурдила Сарсенбаева (Казахст ан), Светлана Сайдиева (Узбекист ан), Анна Пеш ева (България), Викт ория Маху (М олдова), Игор Вукоевич (Югославия), Клим ент ина Терзиева (България), Милица Брайович (Черна гора), Оливия Луис (М алт а), Пет ър Иванов (България), София Лазопулу (Гърция), Ф ю сун Д ж ош кун (Турция)

Специални гости: Б.Т.Р., Анн-Д ж и, 5-т и елем ент , X-Team, Вили Ст анева, Деси Добрева, Пет я Бую клиева, Мансур Таш м ат ов (Узбекист ан)

Лауреати

Първа награда за изпълнител –  Лум иница Ангел (Рум ъния)

Гран При за песен – „Д ай м и криле”, м узика Пол Д ж ордам ания, т екст Ф льор Балзан, изп. Оливия Луис (Малта)

2001

Участници: Роби (Ит алия), Елизабет Ю т ц (САЩ ), Олга Канайкина (Русия), Адриан Урсу (М олдова), М аркет а Вит кова (Чехия), Лаура Ст ойка (Рум ъния), Нур Йълдъз (Турция), М ари М ари (Ю гославия), Анна Качат рян

(Арм ения), Лиана Алавердян (Арм ения), Глен Вела & Елеонор Касар (М алт а), Александър Панайот ов (Украйна), Нодира Ахм едбекова (Узбекист ан), Ирена Краст еска (М акедония), М ариуш Ш абан (Полш а), Лазарос Конт озис

(Кипър), Гулнур Уразим бет ова (Казахст ан), Ст ефка М ицова (България), Бож идар Ш алдъров (България), Сияна Злат инова (България)

Специални гости: Ст енли, Ъпсурт , Деси Д обрева, 5-т и елем ент

Лауреати

Гранд При за изпълнит ел – Лиана Алавердян (Арм ения)

Гран При за песен – “Нуж дая се от лю бов”, м .и т . Лаура Ст ойка (Рум ъния)

2000

Участници: Аделина (М алт а), Андриана Яневска (М акедония), М арс Идрисов (Узбекист ан), Силвия Ст ефанеску (Рум ъния),Кат ерина (Кипър), Ирина Ст оляр (Украйна), Ивана Чосич (Сърбия), Д онат о Пльогерт (Герм ания), Агне Вилкончут е (Лит ва), Виорица Ат анасов (М олдова), М иягм асурен Бат баяр (М онголия), Там т а Гогуадзе

(Грузия), Вардуи Варданян (Арм ения), група Сладки м ечт и (България), Мая Йорданова (България)

Специални гости: Ф илип Киркоров (Русия), Георги Христ ов, Веселин Маринов, Силвия Кацарова

Лауреати

Гран При за изпълнит ел – Вардуи Варданян (Арм ения)

Гран При за песен – “Бели кам бани, черни кам бани”, м узика Георге Нат сис, т екст Р. Попеску, изп. Силвия Ст ефанеску (Рум ъния)

 1999

Участ ници: М уст афа Ш ади (Египет ), Андреас Бонат сос (Гърция), Зелиха (Турция), Ирина Д орофеева (Беларус), кварт ет СиД еРиЗ (Узбекист ан), М арвик Луис (М алт а), Нели Чобану (М олдова), Анна Ломтадзе (Грузия), Бахтияр Тайлакбаев (Казахст ан), М аргарит а Христова (Македония), Отилия Шимайтит е (Лит ва), Дeсислава Добрева (България), Славина Д им ит рова (България), Николай Урум ов (България)

Специални гост и: Ъп-Д аун, Пет я Бую клиева, Инеса Ст рат улат (М олдова), М ансур Таш м ат ов (Узбекист ан), Вили Кавалдж иев, Николай Танев – кит ара

Лауреати

Гран При за изпълнит ел – кварт ет СиДеРиЗ (Узбекистан)

Гран При за песен – “Глас в нощта” – м узика Еуженио Ш ем бри, текст Дорис Чечут и, изп. Mарвик Луис (Малт а)

Награда на публиката – Десислава Д обрева (България)

ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПОП

ИЗПЪЛНИ ТЕЛИ

1998

Участ ници:

М еж дународен конкурс: Марк Тона (М алт а), Инеса Ст рат улат (М олдова), Нат али Абаш идзе (Грузия), Искра Трпева (М акедония), Ангелина Александровна (Казахст ан), Искуи Абалян (Беларус), Саша Рахманкова (Русия), Беат а Ф елдм ан (Израел), Анж елика Андриевская (Украйна), Елза Лила (Албания), Ралица Александрова (България), Тат яна Кърт ева (България);

Национален конкурс: Цвет елина Чендова, Радост ина Колева, Д есислава Д обрева, Цонка Ст ефанова, Божидар Шалдъров, НиколайУрум ов, Радост ина Ангелова, Анна Гендова, М илена Николова, Марияна Пет рова, Валент ин Йорданов, Ивайло Георгиев

Специални гости: Георги Христ ов, Кирил Маричков, Ъп-Д аун, Бараби блус бенд, Вили Кавалджиев, Ивелина Балчева, дует Авеню , Елвира Георгиева

Лауреати

Гранд При и Награда на публикат а – Елза Лила (Албания)

Първа награда – Искуи Абалян (Беларус)

Първа награда в Националния конкурс – Радост ина Колева

1997

Участ ници: Август ина Д ойчева, Весела Кост ова, Галина Курдова, Д илян Арнаудов, дует “Уан”, Елена М аркова, Ивелина Минчева, Ивелина Димитрова, Мариям Сероп, М илен Д инолов, Радост ина Ангелова, Ралица Александрова, Тодор Тодоров …

Специални гост и: Ж оел Льоганьор (Ф ранция), Ант оанет Андерсен (Норвегия), Васил Ангов (М акедония), група Д ом ино, Ст ефка Оникян, Пет я Бую клиева, Вили Кавалдж иев, група Конкурент , Мирослав Д им ов, Ст анислава Ст ойчева

Лауреати

Първа награда – Галина Курдова

Вт ора награда – Тодор Тодоров

Трет а награда – Ралица Александрова

1996

Участ ници: Ивелина Д им ит рова, Иван Чеш м едж иев, Ирина Ж елева, Анна Гендова, Юлияна Илиева, Нели Ненкова, Янко Георгиев, Янка Чакова, Бист ра Ф ичева, Лилия Пет кова, Ст анислава Иванова

Специални гост и: Валди Тот ев, Ивелина Балчева, дует Авеню , дует Ш ик, Петя Бую клиева, Искрен Пецов, Вили Кавалдж иев, Сузана Тонкова (М акедония), Луидж и Мартилот и (Ш вейцария), Оги Радивоевич (Сърбия), Ивайло Вакъвлиев & Марио Иванов

Лауреати

Първа награда – Ст анислава Ст ойчева

Вт ора награда – Ю лияна Илиева

Трет а награда – Лилия Пет кова

1995

Участ ници: Радост ина Пет рова, Янка Чакова, Бож идар Ш алдъров, Веселина Георгиева, Силвия Горанова(Есил Д ю ран), Ивайло Аргиров, Пет я Ст анчева, Снеж ана Алексиева, Янко Георгиев, М ария Иванова, Ивелина Д им ит рова, М ирослав Д им ов

Специални гост и: Васил Найденов, М ихаил Грозданов & Васил Парм аков, Панайот Панайот ов, Георги Ст анчев, Ивелина Балчва, Вили Кавалдж иев, Барух Ф ридланд (Израел), Свет лана Славкович (Сърбия)

Лауреати

Първа награда – М ирослав Димов Кост адинов (Миро)

Вт ора награда – Пет я Ст анчева

Трет а награда – Силвия Горанова (Есил Дюран)

1994

Участ ници: Нели Ненкова, Бист ра Миланова, Мариана Ст оянова, Март ин Рейн, Дсислава Ангелова, М ирослав Димов, Mария Иванова, Николай Ж еков, Д ет елина Д им ит рова, Иван Сираков, Д им ит ър Гадевски, Д аниела

Ст оянова, Иван Д им ов, М ирена М аркова, Сияна Д ем ирова

Специални гост и: Лили Иванова , Цвет ан Владовски, Бари Алибасов и Суперш оу На-На (Русия), група Ат лас

Лауреати

Първа награда – нe се присъжда

Втора награда – Иван Сираков

Трет а награда – М арт ин Рейн

Награда на името на режисьора Ем ил Цанев – Иван Д им ов

Награда на фондация „Ст ефан Воронов” за артистичност – Мирослав Димов Костадинов (Миро)

1993

Участници: Ат анас Топулев, Вера Герм анова, Д ет елина Георгиева, Детелина Д им ит рова, Ж ивко Ж елев, Иван Д им ов, Ивайло Георгиев, Лю дм ил Ж ивков, М ирослав Кост адинов, М ариана Неделчева, М арт ин Рейн, М акруи Сим он, Сабина Пет кова, Радост ина Пет рова, Тат яна Николова, Христ о Пенков

Специални гост и: Георги Минчев & Пет ър Гюзелев, Тони Том ова, Ивелина Балчева, група Симулант , Петко М анчев

Лауреати

Първа награда – М акруи Сим он

Вт ора награда – Лю дм ил Ж ивков (Лъки)

Трет а награда – Сабина Пет кова

Поощ рения – Ат анас Топулев и М ирослав Димов Кост адинов (Миро)

1992

Участници: Ваня Иванова, Плам ен Пенев, Ивелина Д очева, Красим ир Д обрев, Адриана Андреева, Ст аним ира Найденова, Николай Ж еков, Радост ина Ангелова, Ант оанета Иванова, Георги Д им ит ров, Свет ла Бот евска, Господин Господинов, Росица Овчарова

Специални гост и: Георги Ст анчев, Ревю „Миро”

Лауреати

Първа награда – Господин Господинов и Росица Овчарова

Вт ора награда – Ант оанет а Иванова

Трет а награда – Красим ир Д обрев

Специална награда – Николай Ж еков